วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอน วิชา งานเกษตร(ง. 21204) ม.1รร.พญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชา งานเกษตร (ง. 21204) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
หน่วยการเรียนรู้ที่  2                เรื่อง กระบวนการผลิตพืช                                       เวลา  14  ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1      เรื่อง การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด     เวลา    2   ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ง 1.1        เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด     1.1        วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 
       1. 2           ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
มาตรฐาน ง 4.1      เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา                อาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด      4.2      มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
                   4.3      เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ
2. สาระสำคัญ
             การปลูกพืชด้วยเมล็ดไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตามถ้าเราต้องการที่จะให้พืชเจริญเติบโตมีลำต้นสมบูรณ์  แข็งแรงและให้ผลผลิตสูงเราจะต้องมีวิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม เพื่อให้ได้พันธุ์ดีตามที่เราต้องการและ  ต้องมีวิธีการปลูกพืชที่เหมาะสมก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และให้ผลผลิตตามที่ต้องการ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

             3.1 สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อนำไปเพาะปลูกได้ (P)
             3.2 บอกปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชด้วยเมล็ดได้ (K)
             3.3 อธิบายหลักการและวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดได้ (K)
             3.4 อธิบายวิธีการปลูกพืชด้วยเมล็ดได้อย่างเหมาะสม (P)
             3.5 มีเจตคติต่อวิชางานเกษตร (A)
             3.6 รู้จักใช้วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนรู้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า (A)


4. สาระการเรียนรู้
4.1 ด้านความรู้
4.1.1 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชด้วยเมล็ด
4.1.2 หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด

4.2 ด้านทักษะกระบวนการ
4.2.1 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชในการเพาะปลูก
4.2.2 วิธีการปลูกพืชด้วยเมล็ด

4.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                                 4.3.1 เจตคติที่ดีต่อวิชางานเกษตร
                                 4.3.2 การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้   แบบสาธิตเป็นกลุ่ม
5.1 ขั้นนำ
             - นำเสนอวีดีทัศน์
             - กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน โดยการสนทนา ซักถามนักเรียนว่า เคยปลูกพืชด้วยตนเองหรือไม่
               ถ้าเคย เคยปลูกอะไร และมีวิธีการปลูกอย่างไร

5.2 ขั้นสาธิต
             - บอกจุดประสงค์การเรียนรู้/การสาธิต  และเรื่องราวการปลูกพืชโดยการใช้เมล็ด  ให้นักเรียนทราบ
             - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ในห้องเรียน  5  กลุ่ม
             - แจก  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ  การสาธิตให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
             - ครูแสดงการสาธิต  และให้นักเรียนจดบันทึกในการสังเกตการณ์สาธิตของครู
             - นักเรียนทำการทดลองปลูกพืช ตามแบบขั้นตอนที่ได้บันทึกไว้
             - จดบันทึกการสาธิตของนักเรียน

5.3 ขั้นสรุป
             - ให้นักเรียนเขียนสรุปผลการสาธิตของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
             - นักเรียนส่งผลสรุปแก่ครู   
             - ครู-นักเรียนร่วมการสรุปผลการสาธิต
             - แจกแบบประเมินผลงานตนเอง ของนักเรียน  ต่อการเรียนรู้
             - นักเรียนกรอกแบบประเมินผลงานตนเองส่งครู

5.4 ภาระงาน
                - นักเรียนได้ ถาดหลุมที่เพาะเมล็ดพืชอย่างสมบูรณ์
- นักเรียนส่งใบงานเรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

6.  สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
                                             6.1   เมล็ดพันธุ์พืช
                                             6.2   ดินผสม
                  6.3   ถาดหลุมเพาะพันธ์พืช
                  6.4   ดินผสม
                                             6.5  บัวรดน้ำ
                  6.6   กระดาษ A4
                  6.7  วีดีทัศน์
                  6.8  แผ่นสไลด์
                  6.9  ไม้ไผ่เจาะหลุม
                  6.10 ถังน้ำ
                  6.11 ช้อนปลูก
                  6.12 แก้วสำหรับใส่เมล็ดพันธ์พืช

7. แหล่งเรียนรู้
                1. ห้องเรียน

8.   การวัดผลและประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การผ่าน
1. ด้านความรู้
        1.1 แบบประเมินผลงานของนักเรียน
        1.2 แบบประเมินผลงาน
             (เพื่อนเป็นผู้ประเมิน)
        1.3 แบบประเมินผลงาน
             (ครูเป็นผู้ประเมิน)

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ
        2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
     
        2.2 แบบประเมินสมรรถนะ


3. ด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์
        3.1 ความมีวินัย
        3.2 ใฝ่เรียนรู้
        3.3 อยู่อย่างพอเพียง
        3.4 มุ่งมั่นในการทำงาน


ศึกษา / สังเกต


สังเกต
 สังเกต

 

แบบประเมิน

( รูบิค )

2.1 แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม
2.2 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับ 3 ขึ้นไป
หรือ ร้อยละ 50

ระดับ 3 ขึ้นไป
หรือ ร้อยละ 75ระดับ 3 ขึ้นไป
หรือ ร้อยละ 75


  
9. ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

10. ความเห็นของผู้บริหาร
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
                                                                                                                 ลงชื่อ .............................................
                                                                                                                             (..........................................)
                                                                                                                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                                                                                                             ................/................/..............

11. บันทึกหลังการสอน
11.1    ผลการสอน
................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
11.2    ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

11.3    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................
               
ลงชื่อ......................................
ผู้สอน(นายปรีชา  ธิดาราม)              
................/.............../..............ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น